Privacyverklaring Saskia Vermeulen
Over ons privacy beleid
Saskia Vermeulen, geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens
die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig
om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.
Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden.
Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten
dienstverlening van Saskia Vermeulen. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze
voorwaarden is 11/5/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid
van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons
worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder
welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.
Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens
tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan
ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze
contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons
privacy beleid.

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten)
opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk
zijn.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Saskia Vermeulen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
* Voor en achternaam
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Saskia Vermeulen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Het afhandelen van jouw betaling
* Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
* Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
* Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
* Om goederen en diensten bij je af te leveren.
* Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Saskia Vermeulen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw
voorkeuren.
Saskia Vermeulen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Saskia Vermeulen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens ten behoeve van levering van de nieuwsbrief.
Zodra je je uitschrijft van alle e-maillijsten word je direct verwijderd uit ons systeem. De
reden waarom we je persoonsgegevens bewaren is om je op de hoogte te houden van
nieuwe producten en diensten.
Persoonsgegevens ten behoeve van online producten of diensten.
Dit is wettelijk bepaald door de belastingdienst en de bewaartermijn is 7 jaar.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens
te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De
gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Saskia Vermeulen of die
van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke
gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die
berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en
uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde
servers van Saskia Vermeulen of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet
combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Webwinkelsoftware
Saskia Vermeulen is verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze
beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSLencryptie, en een sterk
wachtwoordbeleid. Saskia Vermeulen maakt gebruik van cookies om technische
informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden
geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
Saskia Vermeulen behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen
concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Mollie
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het
platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw
betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende
technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde)
gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s
dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer
dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Doel van de gegevensverwerking Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil
zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u
verstrekt. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan
boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn
allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons
of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met
het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw
IPadres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Saskia Vermeulen op grond van een wettelijke verplichting
worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk
onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te
delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen
verzetten.

Bewaartermijnen
Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de
toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene
bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons
worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze
rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens
enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking
hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die
strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30
dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij
ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de
verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie
waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking
hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een
verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt
dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen
wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben
op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die
strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30
dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij
ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet
langer worden verwerkt.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door of in opdracht van Saskia Vermeulen. Als u bezwaar maakt
zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling
van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van
gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking
blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele
besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op
zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem
dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze
klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden
geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door
het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden
overgebracht naar eigen beveiligde servers van Saskia Vermeulen of die van een derde
partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om
rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met
betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel
van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op
grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben
Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere
Google diensten.

Wijzigingen in het privacy beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op onze website vindt
u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor
de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan
brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
Contactgegevens Saskia Vermeulen
Willem Passtoorsstraat 18
5041 AV Tilburg
Nederland
T 06-30068115
E info@saskiavermeulen.nl
Contactpersoon voor privacy zaken
Saskia Vermeulen
info@saskiavermeulen.nl